D’Websäit zum neien Null-Offallbuch ass elo online! ✅

Hei fannt Dir zousätzlech Material fir ze molen, bastelen, liesen a spillen.

Dat Ganzt ass a 4 Kategorien opgedeelt:
👉Säite vum Buch fir auszemolen 🖌
👉Kreativ a Basteliddien zum Buch ✂️
👉Wie-wo-was? Wëssenschaft fir Kanner 📖
👉Mäin Null-Offallbuch bestellen 📫
Buch bestellen: https://www.ebl.lu/publ/main-eischt-null-offallbuch/ (5 Eur. + frais de port)
E Projet vun der Emweltberodung Lëtzebuerg asbl, dem Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de kommunale Syndikater fir Offallgestioun Sica a SIDEC an der Sdk_superdreckskescht.