MEMBER GINN

Abonnenten
Wann Dir vun de Servicer vun der EBL profitéieren oder eise Veräin einfach ënnerstetze wëllt, da sidd Dir hei richteg. Gemengen, Syndikater, Organisatiounen, Entreprisen an Institutioune kënnen nämlech Member bei der EBL -  Emweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l. ginn.
Awer och Ëmwelt-, Naturschutz-, Offall-, Energie- oder Klimaberoder oder einfach nëmme Privatpersounen, déi un Ëmweltthemen interesséiert sinn, kënne Privatmember bei der EBL ginn. D’Statute vum Veräin, an deenen e.a. och d’Cotisatiounsbäiträg an d’Stëmmrechter op der Generalversammlung definéiert sinn, fannt Dir ënner Statuten 2019.

Mat enger Memberschaft oder engem Abonnement ënnerstetzt Dir net just d’Aarbecht vun der EBL, mee Dir weist och ären allgemengen Interessi um kommunalen Ëmweltschutz zu Lëtzebuerg an drot dozou bäi, dass d’Stëmm vun allen Ëmweltinteresséierte méi haart gëtt.

Hei ënnen drënner fannt Dir déi zwee Aschreiweformulaire fir Privatmember, resp. Abonnent bei der EBL ze ginn.

 

Äer Viirdeeler als Member an Abonnent

  • Informatiounen iwwer Seminaire, Workshops a weider Évènementer
  • Reductiounen op allen EBL-Seminairen a Konferenzen
  • Reductioune beim Kaf vu Publikatiounen
  • Gratis Infomaterial a regelméissegen Ofstänn
  • Gratis Basisrecherch vun Ëmweltinformatiounen
  • Vermëttlung vu kompetenten Experten
  • a villes méi...

Jores-Cotisatioune fir Memberen an Abonnenten

Privatpersounen 50 €
Gemengen 350 € (+0,10 € / Awunner)
Entreprisen & Institutiounen 350 € (+1€ / Mataarbechter)
Syndikater 350 € (just als Syndikat)
Syndikater + Syndikatsgemengen 350 € (+0,10€ / Awunner)
De maximal Betrag vun der Cotisatioun ass jeeweils op 3.500€ plafonnéiert.
ABONNENT GINN
PRIVATMEMBER GINN

Abonnent ginn

Privatmember ginn