Journée du développement durable pour enfants et jeunes

16/07/2022

Floumaart fir Kanner a Jugendlecher am Kader vum “Dag vun der nohalteger Entwécklung”.

Vun 10:00 bis 16:00 Auer. Wou? Place de l’église (Bettembourg).

D’EBL mécht mat!

Flyer – hei klicken

 

ASCHREIWUNG

MERCI !
Votre inscription à bien été prise en compte.