Seminaire: Energieeffizient Dateveraarbechtung

Formation professionnelle continue den 10.03.2022 zu Ettelbréck.

Zil: Den ekologeschen Impakt vun onsem Internetverhalen a Mesure fir en nohaltegen Ëmgang mat digitale Medie kenneléieren.

Informatiounen an Umellen op cnfpc.lu.

 

MERCI !
Votre inscription à bien été prise en compte.