Déi europäesch Initiativ ‘EUROPEAN CITY FACILITY‘ bitt de Gemengen a Gemenge-Syndikater eng Méiglechkeet fir Mossnamen am Energie- a Klimaberäich ze finanzéieren. D’Subventioun gëllt fir Investitiounspläng am Hibléck op nohalteg Energie-Projeten an d’Fërderung ass mat bis zu 60.000€ dotéiert. D’Gemeng oder de Syndikat huet wéineg Risiko, well kee Remboursement néideg gëtt, falls de Projet net op en Enn kënnt. Dës Finanzéierung ass komplementar zum Klimapakt.

 

 

 

 

Info-Sessioun

Den 11. September huet eng online Presentatioun / Videokonferenz zu dësem Programm stattfonnt.

 

Agenda:

  • Wat ass d’EUCF? (Tatjana Veith – europäescht Klima-Bündnis)
  • Wéi kann een eng Fërderung ufroen? (Rainer Telaar)
  • Ënnerstëtzungsmechanismen vun der EUCF (Tatjana Veith)
  • Froe vun den Teilnehmer / Äntwerten.

 

D’Presentatioun ass opgeholl ginn, falls dir se verpasst sollt hunn kënnt dir iech se hei ukucken:

D’Ënnerlag vun der Presentatioun kënnt dir hei eroflueden:

Info-Sessioun EUCF – 11/09/20 (PDF)