Formation professionnelle continue – den ekologeschen Impakt vun onsem Internetverhalen a Mesure fir en nohaltegen Ëmgang mat digitale Medie kenneléieren. E Seminär den 10. Mäerz 2022 am CNFPC zu Ettelbréck vun der Ëmweltberodung Lëtzebuerg.

Informatiounen an Umellen op cnfpc.lu.