Lunch and learn: le numérique durable

Wat verstoppt sech hannet dem Begrëff “nohalteg Digitaliséierung”? Wat ass den Impakt vun der Digitaliséierung op eis Ëmwelt? Wéi kënne mir eist informatescht Material méi nohalteg notzen? Eng interessant Konferenz (mat Workshop) den 31. Januar 2023, wou Äntwerten op déi Froe bruecht/gesicht ginn.

D’EBL ass och dobäi a wäert de Projet “Grénge Web” presentéieren.

 

31/01/23

vun 12:00 bis 13:45 Auer

Méi Informatiounen & Umeldung (hei klicken)

 

 

MERCI !
Votre inscription à bien été prise en compte.