Inauguratioun "Gutt Geschier"-Punkt um Matgesfeld

Inauguratioun vun engem zweete “Gutt Geschier”-Punkt um Matgesfeld zu Bieles an Zesummenarbecht mat der Suessemer Gemeng den 15 Oktober ëm 10.45 Auer.

Gutt Geschier Matgesfeld spezialiséiert sech niewent dem gängegen Arbechtsgeschier op Gaardegeschier.

 

MERCI !
Votre inscription à bien été prise en compte.