Formatioun "Geméisgaart Ouni Pestiziden"

Samschdeg, 2. Mee 2020

Basisformatioun fir d’Bierger vun der Gemeng Schëffleng: wéi maachen ech de Geméisgaart ouni Pestiziden, am Hochbeet oder am Gaart.

Aschreiwung iwwert d’Gemeng Schëffleng.

MERCI !
Votre inscription à bien été prise en compte.