Seminaire I „Öffentliche Verwaltung als Energiesparmotor“

Richteg heizen a lëften ass net sou einfach. Donieft gëtt an dësem Seminaire, organiséiert an Zesummenaarbecht mam INAP an Hubert Grobecker vum e&u Energiebüro vu Bielefeld, och gewise wéi en Afloss de Faktor Mënsch beim Energiespueren huet. Schwéierpunkte sinn Energiespueren, Energieeffizienz a Verhalensännerung.

Umeldung ausschließlech iwwert den INAP méiglech. Jiddereen ass invitéiert. D’Participatioun ass fir all Gemengenemployé(e) a –beamte gratis.

 

De Programm:

9.00

 • Einführung
 • Energieverbrauch und Energiekosten
 • Energiemanagement

10.30

 • Pause

10.45

 • Temperaturen in Räumen
 • Angemessen Heizen
 • Ausreichend Lüften
 • Heizungsregelung
 • Einfache Überprüfung und Einstellung der Heizkurve

12.30

 • Mittagspause

13.30

 • Stromverbraucher
 • Der Faktor Mensch

15.00

 • Pause

15.15

 • Praxisprojekte

16.00

 • Ende der Veranstaltung

 

MERCI !
Votre inscription à bien été prise en compte.