“Betti a Litti spille mam Dreck” um Wiichtelfest

Interaktiv Liesung mat Theater a Video-Mapping vun ​„Mäin éischt Null-Offallbuch“.

Liesung um 14:15 an um 17 Auer op der Place Guillaume (Ettelbruck).

 

MERCI !
Votre inscription à bien été prise en compte.